Privacyverklaring Buro JVS B.V.

(laatst bijgewerkt: 20 januari 2020)


BURO JVS B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

BURO JVS B.V.
Berkendreef 4, 5268 LA Helvoirt
E-mail: [email protected]


Persoonsgegevens
BURO JVS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u de gegevens verstrekt heeft, tenzij we hiervoor (aanvullende) toestemming krijgen. Uitzondering hierop is indien dit als gevolg van wettelijke bepalingen, professionele standaard- of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de aangiften die wij verzorgen, het voeren van bedrijfs- en salarisadministraties en/of advisering:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekening
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch en welke noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
BURO JVS B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • burger servicenummer (BSN);
 • financiële gegevens in de ruimste zin;
 • voor zover van toepassing en indien noodzakelijk, én met uw toestemming, medische (verzuim) gegevens


DOEL EN GRONDSLAG

Doel

BURO JVS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het opstellen van belastingaangiften;
 • (belasting)advies;
 • bedrijfs- en salarisadministraties
 • overige door u van ons gevraagde dienstverlening;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; - persoonsgegevens als gevolg van wettelijke verplichting


Grondslagen

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij op basis van een van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te voldoen.
 • Uw toestemming: als dit nodig is vragen wij specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens over u te verwerken. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan waarvoor u toestemming heeft verleend en strikt noodzakelijk is. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met BURO JVS B.V. via [email protected]
 • Gerechtvaardigd belang. wij kunnen gegevens over u verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, mits uw belangen niet zwaarder wegen. Hieronder valt onder meer om onze marketingactiviteiten uit te voeren en te analyseren.


BEWAARTERMIJN

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
BURO JVS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en hanteert hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.

DERDEN
Delen van persoonsgegevens met derden.

BURO JVS B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, zoals externe specialisten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij zelf hanteren. BURO JVS B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt BURO JVS B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Onder ‘andere derden’ vallen onder meer de belastingdienst, rechtshandhavings- of regelgevende instanties.

BURO JVS B.V. kan persoonsgegevens - moeten - verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van overheids- of rechtshavingsinstanties, of wanneer dit voortvloeit uit geldende wetgeving, bevelen of uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken, of het naleven van overheidsvoorschriften.

Audits:
Verstrekking van persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor privacy of (gegevens) beveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren dan wel in het kader van een belastingcontrole.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een verzoek in te dienen om deze gegevens te corrigeren of een verzoek in te dienen om deze gegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.


Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid zoals hiervoor omschreven of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Wij zullen alle redelijke en praktische maatregelen treffen voor zover dit in overeenstemming is met de geldende wetgeving en professionele normen, om aan uw verzoek tegemoet te komen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie, uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BURO JVS B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BURO JVS B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BURO JVS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Wijziging van deze verklaring

BURO JVS B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar in overeenstemming te brengen met onze actuele praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer wij deze verklaring wijzigingen zullen wij de datum bij “laatst bijgewerkt” bovenaan aanpassen. Als de wijziging een fundamentele verandering in de aard van verwerking of relevant voor u is, wordt u voorafgaand aan de wijzingen hierover geïnformeerd via het gebruikelijke communicatiekanaal.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files saved on your computer, to help the website analyze how you use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. 


If this website anonymizes IP addresses, your IP address will be truncated by Google within a EU member state or other EEA state before being transmitted to the US. Only in exceptional situations will your full IP address be transmitted to Google servers in the United States and truncated there. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.


You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. You can also prevent Google from collecting information (including your IP address) via cookies and processing this information by downloading this browser plugin and installing it: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


You can prevent data collection via Google Analytics by adjusting your Cookie Settings.


Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy can be found at the Google Analytics Terms of Service or at the Google Analytics Privacy Overview. Please note that on this website, Google Analytics is supplemented by "gat._anonymizeIp();" to ensure anonymized collection of IP addresses (IP masking).